پرتال کاربری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 

تغییر کلمه عبور

کلمه عبور جدید باید شامل قوانین ذیل باشد

  • حداقل طول کلمه عبور: 8
  • کلمه عبور باید حداقل شامل 1 عدد، 1 حرف بزرگ و 1 حرف کوچک باشد.
  • کلمه عبور جدید نباید همانند کلمه عبور قبلی باشد
  • کلمه عبور نباید همانند نام کاربری باشد